Internet Archive BookReader

Cung oán ngâm khúc: Chia năm đoạn, thu mục-lục dải tié̂ng đại-pháp, má̂y vẽ hình người